Nieuws

Vakbonden vinden CAO eindbod Philips te laag!


21 februari 2023 - Vandaag hebben de gezamenlijke vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, vakbond De Unie en VHP2 het eindbod van Philips voor een nieuwe cao als veel te laag bestempeld. De vakbonden spreken van een ondermaats eindbod.

Vandaag hebben de gezamenlijke vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, vakbond De Unie en VHP2 het eindbod van Philips voor een nieuwe cao als veel te laag bestempeld. De vakbonden spreken van een ondermaats eindbod.


De bonden stellen dat Philips weer eens voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Met een cao eindbod van 20 maanden, waarbij de lonen pas op 1-8-2023, dus na 7 maanden, met een magere 4% verhoogd worden. De volgende loonsverhoging zou dan weer een jaar later komen, maar dan met slechts 3%. ‘En dat terwijl de boodschappen voor werknemers steeds duurder worden, maar de aandeelhouders wel hetzelfde uitgekeerd krijgen, maar dan in aandelen’, aldus de bonden.


Opdraaien voor foute beslissingen


Hans Wijers, FNV Metaal bestuurder: ‘Dit is echt een ondermaats eindbod. De werknemers mogen opdraaien voor de foute beslissingen van het Philips topmanagement en de aandeelhouders blijven buiten schot. Kennelijk wil Philips hun Amerikaanse problemen op deze wijze op het bordje van de Nederlandse werknemer neerleggen. Wij zullen als vakbonden in overleg met onze leden nu vervolgacties gaan bepalen.'

Arjan Huizinga, CNV Vakmensen bestuurder: ‘Naast het feit dat Philips ruim 1.100 medewerkers meer dan een jaar in onzekerheid laat voor wat betreft hun toekomst, geeft men nu ook niet thuis als het gaat om een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket. Medewerkers moeten blijkbaar maar begrijpen dat Philips het moeilijk heeft en (financiële )offers brengen in een tijd waarin hun huishoudboekje in de rode cijfers is gekomen.’


Behoud juiste mensen essentieel


Suat Koetloe, vakbondsbestuurder bij de Unie: ‘Philips onderschat de waarde van de bijdrage van het personeel dat na de reorganisatie nog harder nodig zal zijn. Philips laat zo het personeel in de kou staan!’

Colette van Wezel, VHP2: ‘De onzekerheid onder de werknemers bij Philips is enorm en blijft de komende jaren groot. Dit jaar vallen er al 1.100 ontslagen en voor 2024 verwachten we een tweede ontslaggolf. Medewerkers die achterblijven, verdienen ook aandacht. Zij moeten het werk blijven doen met minder mensen in onzekere tijden. Het risico op toenemende werkdruk en weglekkende cruciale kennis is groot.’


Meer informatie:


Hans Wijers, FNV Metaal; 06-20432350


Arjan Huizinga, CNV Vakmensen; 06-51602032


Suat Koetloe, vakbond De Unie; 06-52522061


Colette van Wezel, VHP2; 06-28514610


FNV Metaal persvoorlichter Hans Walthie; 06 292 394 99


De bonden stellen dat Philips weer eens voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Met een cao eindbod van 20 maanden, waarbij de lonen pas op 1-8-2023, dus na 7 maanden, met een magere 4% verhoogd worden. De volgende loonsverhoging zou dan weer een jaar later komen, maar dan met slechts 3%. ‘En dat terwijl de boodschappen voor werknemers steeds duurder worden, maar de aandeelhouders wel hetzelfde uitgekeerd krijgen, maar dan in aandelen’, aldus de bonden.


Opdraaien voor foute beslissingen


Hans Wijers, FNV Metaal bestuurder: ‘Dit is echt een ondermaats eindbod. De werknemers mogen opdraaien voor de foute beslissingen van het Philips topmanagement en de aandeelhouders blijven buiten schot. Kennelijk wil Philips hun Amerikaanse problemen op deze wijze op het bordje van de Nederlandse werknemer neerleggen. Wij zullen als vakbonden in overleg met onze leden nu vervolgacties gaan bepalen.'

Arjan Huizinga, CNV Vakmensen bestuurder: ‘Naast het feit dat Philips ruim 1.100 medewerkers meer dan een jaar in onzekerheid laat voor wat betreft hun toekomst, geeft men nu ook niet thuis als het gaat om een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket. Medewerkers moeten blijkbaar maar begrijpen dat Philips het moeilijk heeft en (financiële )offers brengen in een tijd waarin hun huishoudboekje in de rode cijfers is gekomen.’


Behoud juiste mensen essentieel


Suat Koetloe, vakbondsbestuurder bij de Unie: ‘Philips onderschat de waarde van de bijdrage van het personeel dat na de reorganisatie nog harder nodig zal zijn. Philips laat zo het personeel in de kou staan!’

Colette van Wezel, VHP2: ‘De onzekerheid onder de werknemers bij Philips is enorm en blijft de komende jaren groot. Dit jaar vallen er al 1.100 ontslagen en voor 2024 verwachten we een tweede ontslaggolf. Medewerkers die achterblijven, verdienen ook aandacht. Zij moeten het werk blijven doen met minder mensen in onzekere tijden. Het risico op toenemende werkdruk en weglekkende cruciale kennis is groot.’


Meer informatie:

Hans Wijers, FNV Metaal; 06-20432350


Arjan Huizinga, CNV Vakmensen; 06-51602032


Suat Koetloe, vakbond De Unie; 06-52522061


Colette van Wezel, VHP2; 06-28514610


FNV Metaal persvoorlichter Hans Walthie; 06 292 394 99


Unions find Philips' final offer far too low!

 

Today, the joint trade unions FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie and VHP2 described Philips' final offer for a new collective Labour agreement as far too low. The unions speak of an undersized final offer.

 

The unions claim that Philips once again wants a front row seat. With a 20-month CBA final offer, wages would only be increased by a meager 4% on 1-8-2023, i.e. after 7 months. The next wage increase would then come another year later, but only by 3%. 'And that while groceries are getting more and more expensive for employees, but shareholders are getting the same payout, but in shares,' the unions said.

 

Paying for wrong decisions


Hans Wijers, FNV Metaal: 'This is really an underwhelming final offer. The employees have to pay for the wrong decisions of Philips' top management and the shareholders are not affected. Apparently Philips wants to put their American problems on the plate of the Dutch employee in this way. As trade unions, we will now determine follow-up actions in consultation with our members'.

Arjan Huizinga, CNV Vakmensen: 'In addition to the fact that Philips is leaving more than 1,100 employees in limbo for more than a year with regard to their future, they are now also not giving in when it comes to a decent benefits package. Employees apparently just have to understand that Philips is struggling and make (financial) sacrifices at a time when their household books have hit the red.'

 

Retaining the right people essential


Suat Koetloe, De Unie: 'Philips underestimates the value of the contribution of the personnel who will be needed even more after the reorganization. Philips is leaving staff out in the cold this way!'

Colette van Wezel, VHP2: 'The uncertainty among employees at Philips is enormous and will remain so for the next few years. This year there are already 1,100 layoffs and for 2024 we expect a second wave of layoffs. Employees who are left behind also deserve attention. They must continue to do the work with fewer people in uncertain times. The risk of increasing workloads and leaking crucial knowledge is high.'

 

Learn more:


Colette van Wezel, VHP2; 06-28514610


Hans Wijers, FNV Metaal; 06-20432350


Arjan Huizinga, CNV Vakmensen; 06-51602032


Suat Koetloe, vakbond De Unie; 06-52522061


FNV Metaal persvoorlichter Hans Walthie; 06 292 394 99

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

Je kan ons op kantoor bezoeken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur


info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.