Privacy Policy

De vakorganisatie VHP2 (VHP2, wij, ons/onze) behartigt collectief en individueel de belangen van haar leden en richt zich op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Onze leden waarderen onze integere, laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Deze werkwijze is terug te vinden in onze nieuwsbrieven, updates, blogs en op onze website.

Om deze dienstverlening voor onze leden en andere geïnteresseerden mogelijk te maken verwerken wij uw persoonsgegevens in ons customer relation management (CRM) systeem.

In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, met welk doel we dat doen en aan wie wij deze data eventueel verstrekken. Daarnaast informeren wij u in deze Privacy Policy over belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om die reden is het belangrijk dat u deze Privacy Policy zeer zorgvuldig leest.

We zijn ons als vakorganisatie terdege bewust dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. In deze Privacy Policy kunt u lezen welke gegevens we verwerken en met welk doel.

Het kan nodig zijn dat we deze Privacy Policy af en toe moeten wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy vindt u op onze website. Als we belangrijke wijzigingen in onze Privacy Policy aanbrengen, dan zullen wij u over deze wijzigingen informeren.


1. Wiens persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen de persoonsgegeven van onze leden in het kader van hun lidmaatschap. Daarnaast verzamelden we gegevens van personen die zich voor het ontvangen van een nieuwsbrief hebben aangemeld.en/of ons expliciet hebben gevraagd informatie toe te sturen zoals een whitepaper.


2. Hoe verzamelen wij deze data en waarom?

We verzamelen data over u:

Direct van u, door de gegevens die u via uw inschrijfformulier aan ons hebt verstrekt en/of die u via mijnvhp2 heeft bijgewerkt. De gegevens die u aan ons heeft verstrekt door de aanmelding voor onze nieuwsbrief of door het verzoek om toesturen van een whitepaper;

Wij hebben drie wettelijke grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken.

 1. Uw toestemming
 2. Uitvoering van de overeenkomst
 3. Ons gerechtvaardigd belang om de vereniging draaiend te houden.

Hieronder leggen we schematisch uit welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel.

1. (Welke data verzamelen we, en voor welk doel)

 • NAWTE-gegevens*: Om onze communicatie-uitingen correct te kunnen adresseren en om de persoonlijke ledenbelangen zowel collectief als individueel goed te kunnen behartigen. Om persoonlijk contact met u te kunnen opnemen en om u te kunnen traceren als we van uw werkgever een postcodelijst van werknemers ter beschikking gesteld krijgen (in het kader van reorganisaties, outsourcing, collectief ontslag e.d.).
 • Geslacht: Om u in onze communicatie-uitingen correct te kunnen aanspreken.
 • Geboortejaar: Om inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van onze vereniging en de specifieke behoeften van diverse leeftijdscohorten te kunnen peilen.
 • Titulatuur: Om u in onze communicatie-uitingen correct te kunnen aanspreken.
 • Bedrijf of organisatie: Om een gerichte belangenbehartiging mogelijk te maken.
 • Beroep of vakgebied: Om u gericht te kunnen benaderen en om het bereik van het onderlinge netwerk binnen de vereniging zo maximaal mogelijk te kunnen benutten.
 • Bankgegevens: Indien met gebruik maakt van automatische incasso.

We hebben de persoonsgegevens die wij met een sterretje (*) gemarkeerd hebben nodig om u nieuwsbrieven te kunnen sturen of een whitepaper toe te sturen. Vanzelfsprekend mag u weigeren om ons bepaalde data te verstrekken. Bedenk wel dat dit kan betekenen dat we niet in staat zijn om u berichten te sturen of deze correct te adresseren.


3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden NIET met derden gedeeld. Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Als dat noodzakelijk is voor activiteiten waarbij het initiatief uitgaat van een lid zelf; zoals bijvoorbeeld deelname aan een bedrijfsbezoek, of specifieke individuele belangenbehartiging. In dat geval wordt het lid geïnformeerd welke data eventueel aan derden verstrekt worden, en voor welk doel).
 2. Aan de contactpersoon van de onderneming waar het lid werkzaam is.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw lidmaatschapsgegevens gedurende uw lidmaatschap en tot 2 jaar na de beëindiging van uw lidmaatschap. Als u zich voor onze nieuwsbrieven hebt aangemeld bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u ons hebt laten weten dat u niet langer onze nieuwsbrieven wilt ontvangen of wij erachter komen dat uw e-mailadres niet meer bestaat. Als u ons hebt verzocht om het toesturen van een whitepaper, dan bewaren wij uw gegevens tot 1 jaar na uw verzoek.


5. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Versie 1 september 2018 U kunt uw lidmaatschap conform ons huishoudelijk reglement beëindigen en u kunt zich uitschrijven voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven. Dat doet u door de uitschrijf link onder aan onze nieuwsbrieven aan te klikken. Daarnaast heeft u binnen zekere wettelijke grenzen het recht op: ï‚·

 • Informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens; ï‚·
 • Wijziging van uw persoonsgegevens; ï‚·
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht op vergetelheid’); ï‚·
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; ï‚·
 • Weigering om uw persoonsgegevens te verwerken; ï‚·
 • Ontvangen van uw persoonsgegevens op een gestructureerde en gebruikelijke manier in een leesbaar formaat dat het mogelijk maakt om uw persoonsgegevens naar een andere organisatie over te dragen.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen kunt u zich het beste tot de directeur van de VHP2 wenden. U vindt zijn contactgegevens onderaan deze Privacy Policy.

We zullen alles in het werk stellen dat uw wensen met betrekking tot de uitoefening van bovenstaande rechten worden gehonoreerd. Als dat in uw optiek niet correct is gebeurd verzoeken wij u ons daarop te attenderen. Als u daarna nog klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact

Als u vragen, commentaar of klachten heeft in relatie tot deze Privacy Policy of over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap of in het kader van de ontvangst van onze nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen de VHP2, of rechtstreeks met onze directeur via casper.vaandrager@vhp2.nl of +31 40-2116 222.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

Je kan ons op kantoor bezoeken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur


info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.