Nieuws

Nieuwsbrief reorganisatie Philips. English version below.


2 februari 2023 - Zondagavond zijn wij als vakorganisaties door Philips op de hoogte gesteld van de grote reorganisatie die maandag is aangekondigd door jullie CEO Roy Jakobs. Deze reorganisatie is de hele week ook volop in het nieuws geweest.

Beste leden @ Philips,

 

Zondagavond zijn wij als vakorganisaties door Philips op de hoogte gesteld van de grote reorganisatie die maandag is aangekondigd door jullie CEO Roy Jakobs. Deze reorganisatie is de hele week ook volop in het nieuws geweest.

 

Philips schrapt wereldwijd 6000 banen, waarvan 1100 gedwongen ontslagen in Nederland. Het gaat om veel ontslagen en het gaat om een grote herstructurering. Klik hier voor het persbericht.

 

Wij zijn ons zeer van bewust van de impact die deze maatregelen op jullie heeft. De VHP2 zal de situatie zeer nauwlettend volgen en in nauwe samenwerking met de medezeggenschap bewaken dat Philips deze reorganisatie zorgvuldig zal doorvoeren. Wij verwachten dat de decentrale ondernemingsraden goede beslissingen zullen nemen over nut en noodzaak van deze mega-reorganisatie in de verschillende businessonderdelen. Ook kunnen jullie ervan uitgaan dat wij borgen dat werkgever haar wettelijke verplichtingen nakomt maar ook de afspraken die hierover in de cao en het sociaal plan staan. Het huidige sociaal plan loopt nog tot eind 2025.

 

Tijdens de Social Mixer vandaag hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de plannen. Wat vooral naar voren kwam is dat er nog veel onduidelijk is over het nieuwe operating model en waar de ontslagen gaan vallen. Ook waren er veel vragen over het sociaal plan. Omdat er zoveel inschrijvingen waren voor deze bijeenkomst komen wij snel met een tweede Social Mixer over deze reorganisatie. De uitnodigingen daarvoor volgen in de loop van volgende week.

 

Ter informatie wil ik jullie graag nog verwijzen naar filmpje dat maandag hier op de campus bij de VHP2 is gemaakt door Eindhovens Dagblad. Het Algemeen Dagblad en vele regionale bladen hebben dit overgenomen in haar publicaties. Je komt dan wel op mijn Linkedln pagina. Uiteraard altijd welkom om ook te connecten op LinkedIn zodat wij elkaar kunnen volgen.


Klik hier voor de video.
Colette van Wezel wordt geïnterviewd door het ED.


Graag verwijs ik jullie naar de vele artikelen die Eindhovens Dagblad over Philips heeft geschreven de afgelopen dagen, waarin de VHP2 is geciteerd. www.ed.nl/philips

 

Mochten er nu al vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen via colette.van.wezel@vhp2.nl .Bellen kan ook: 040-2116222. Het is ook altijd mogelijk om individuele ondersteuning te krijgen vanuit onze juridische dienst.

 

Met vriendelijke groet,

Colette van Wezel (bestuurder/onderhandelaar VHP2)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

News letter about announced major reorganization at Philips on January 30, 2023 during Q1 presentation

 

Dear members @ Philips,

 

On Sunday evening we were informed by Philips about the major reorganization announced on Monday by your CEO Roy Jakobs. This reorganization has been in the news all week.

 

Philips is cutting 6000 jobs worldwide, including 1100 forced layoffs in the Netherlands. It involves a lot of layoffs and a major restructuring. Click here for the press release.

 

We are very aware of the impact these measures have on you. The VHP2 will follow the situation very closely and monitor, in close cooperation with the employee participation body, that Philips will carefully implement this reorganization. We expect that the decentralized works councils will make good decisions about the usefulness and necessity of this mega-reorganization in the various business units. You can also count on us to ensure that the employer fulfills its legal obligations as well as the agreements in the collective labor agreement and the social plan. The current social plan runs until the end of 2025.

 

During today's Social Mixer we discussed the plans in detail. What emerged above all was that there is still much uncertainty about the new operating model and where the redundancies will take place. There were also many questions about the social plan. Because there were so many registrations for this meeting, we will soon organize a second Social Mixer about this reorganization. Invitations will follow in the course of next week.

 

For your information I would like to refer you to the video that was made on Monday here at the VHP2 campus by Eindhovens Dagblad. The Algemeen Dagblad and many regional magazines have copied it in their publications. You will come to my Linkedln page. Of course always welcome to connect on LinkedIn as well so we can follow each other.


Click here to see the video.


Please refer to the many articles that Eindhovens Dagblad has written about Philips in recent days, in which the VHP2 has been quoted. www.ed.nl/philips


If you have any questions now, please do not hesitate to contact us at colette.van.wezel@vhp2.nl You can also call: 040-2116222. It is also always possible to get individual support from our legal department.

 

Kind regards,

Colette van Wezel (negotiator VHP2)

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

Je kan ons op kantoor bezoeken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur


info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.